Featured Pwezi

Memwa Lanati

Pwoteje


Lanviwònman

E si Lanati sonje
E si Lanati posede Larekonesans
Pou sila yo ki rekonesans a li menm

E si Mamzèl ede sila yo ki ede li.

Si Latè se tou senpleman yon gwo wòch
Li fasil pou souse tou mwèl zo li.
Si Latè se plis ke sa, yon èt vivan.
Se nan Lenterè nou tout,

pou nouzòt pran swen li.

To top