LaSyans

preskriptivite vs deskriptivite

Nati preskriptif apwòch lengwistik la konsantre sou definisyon nòm ak règ ki etabli pou itilizasyon “kòrèk” lang lan. Li vize etabli estanda presizyon ak konsèvasyon lang ki baze sou konvansyon etabli. Sa a ede minimize anbiguite ak erè nan entèpretasyon, li ankouraje konsistans ak klate nan kominikasyon ekri ak oral. Lè yo ankouraje aderans ak estanda sa yo, nati preskriptif la vize kenbe estabilite lenguistik ak tradisyon, kidonk fasilite transmisyon eritaj kiltirèl la atravè le tan.

 

Nan lòt men an, deskriptivite konsantre sou etid ak obsèvasyon ki jan lang yo aktyèlman itilize nan divès kontèks ak pa diferant kominote lapawòl. Li pran an konsiderasyon divèsite itilizasyon lengwistik yo, varyasyon rejyonal, sosyal ak istorik, ansanm ak evolisyon natirèl lang lan atravè le tan. Apwòch sa a rekonèt ke yon lang vivan epi li toujou ap chanje, reflete chanjman sosyal, kiltirèl ak teknolojik. Lè yo konprann divèsite lenguistik epi etidye itilizasyon aktyèl la, deskripsyon an vize pou dekri langaj la yon fason objektiv.

To top